Ο Σύλλογος αποτελείται από 82 μέλη εκ των οποίων 65 είναι τακτικά, 15 έκτακτα και 2 ομότιμα μέλη. Το ηελετρονικό αρχείο των μελών ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση του κοινού.

  1. Τακτικά μέλη εγγράφονται Κύπριοι και αλλοδαποί με μόνιμη διαμονή στην Κύπρο, Ναυπηγοί ή Ναυτικοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή σχετικών ειδικοτήτων Μηχανικοί απόφοιτοι αναγνωρισμένων από το κράτος πανεπιστημιακού επιπέδου σχολών ή Πρώτοι Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού που αποφοίτησαν από ανώτερη σχολή τριετούς τουλάχιστον φοίτησης ή έκτακτα μέλη που έχουν διατελέσει μέλη του Συλλόγου για πέντε (5) συνεχή έτη.
  2. Έκτακτα εγγράφονται οι διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων που αποδεδειγμένα εργάζονται στο Ναυτιλιακό χώρο.
  3. Ομότιμα μέλη εγγράφονται αυτοδικαίως τα τακτικά και έκτακτα μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν. 
  4. Επίτιμα μέλη εκλέγονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Κύπριοι ή αλλοδαποί που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή συνετέλεσαν αποδεδειγμένα στην προαγωγή της Ναυπηγικής ή Ναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Κύπρο.